Všeobecné podmienky používania služieb Duxio

Tieto Všeobecné podmienky („VP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa platformy na zdieľanie IT kapacít poskytovanej prostredníctvom webovej stránky na adrese www.duxio.com a desktopovej alebo mobilnej aplikácie Duxio („Platforma“) a vás – užívateľov, ktorí si na Platforme zaregistrujete užívateľský účet.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ A UŽÍVATEĽ

1.1. Prevádzkovateľom Platformy je spoločnosť Wish-Platform s.r.o., IČO: 06243711, so sídlom č.p. 205, Kostelec u Křížků, PSČ: 251 68, Česká republika („Prevádzkovateľ“ alebo tiež „my“). Prevádzkovateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Česká republika, spisová značka C 278776.

1.2. Užívatelia sú osoby, ktoré úspešne prešli procesom registrácie užívateľského účtu na Platforme („Užívatelia“ alebo tiež „vy“).

1.3. Platforma je určená pre podnikateľov, ktorí poskytujú IT služby a pre podnikateľov a právnické osoby dopytujúce IT služby. Platforma nie je určená pre fyzické osoby – spotrebiteľov.

2. VZNIK ZMLUVY MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A UŽÍVATEĽOM

2.1. Na webovej stránke www.duxio.com môžete požiadať o registráciu užívateľského účtu v Platforme.

2.2. Prevádzkovateľ vás bude kontaktovať a spolu s vami overí, či splňujete podmienky registrácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, a to z akýchkoľvek dôvodov.

2.3. Zmluva medzi vami ako Užívateľom a nami ako Prevádzkovateľom je uzatvorená v okamihu, kedy, pri prvom prihlásení do užívateľského účtu, potvrdíte súhlas s týmito VP, potom ako vám poskytneme prihlasovacie údaje. Ak nevykonáte prvé prihlásenie a nepotvrdíte tieto VP, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Potvrdením týchto VP potvrdzujete, že ste oprávnený zastupovať Užívateľa pri uzatvorení tejto zmluvy.

2.4. Obsah zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito VP.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Služby Prevádzkovateľa sú prístupné prostredníctvom užívateľského účtu na Platforme. Vstup do užívateľského účtu je prostredníctvom webových stránok www.duxio.com alebo prostredníctvom aplikácie Duxio.

3.2. Užívateľ môže prostredníctvom užívateľského účtu ponúkať svoje IT služby („Dodávateľ“) alebo dopytovať IT služby ostatných Užívateľov („Odberateľ“). Užívateľ môže zároveň ponúkať aj dopytovať IT služby. Podľa toho, či v konkrétnom prípade služby ponúkate alebo dopytujete, budú sa na vás vzťahovať pravidlá pre Dodávateľa alebo Odberateľa.

3.3. Užívateľ je povinný uvádzať v užívateľskom účte iba pravdivé údaje, vrátane pravdivých údajov o jeho ponuke alebo dopyte. Dodávatelia sú povinní vždy uviesť pravdivé informácie o svojich schopnostiach poskytnúť IT službu. Zavádzajúce ponuky alebo dopyty sú porušením VP a môžu viesť k ukončeniu zmluvy Prevádzkovateľom.

3.4. Užívateľ je povinný uchovávať prihlasovacie údaje pred zneužitím treťou osobou. Užívateľ nie je oprávnený prenechať užívateľský účet tretej osobe.

4. SLUŽBY PREVÁDZKOVATEĽA

4.1. Platforma slúži k ponúkaniu a dopytovaniu voľnej pracovnej kapacity v odbore IT. Prostredníctvom užívateľského účtu môžu Užívatelia ponúkať svoje IT služby alebo dopytovať IT služby ostatných Užívateľov.

4.2. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom službu sprostredkovania príležitosti uzatvoriť zmluvu medzi Dodávateľom a Odberateľom:

4.2.1. Aktuálne ponuky a dopyty Užívateľov sú prístupné na Platforme po prihlásení do užívateľského účtu;

4.2.2. Prevádzkovateľ pravidelne emailom zasiela súhrn ponúk a dopytov užívateľov priamo na emailovú adresu, ktorú uvediete;

4.2.3. Ak Užívateľ, v súvislosti s konkrétnou ponukou alebo dopytom iného Užívateľa, prejaví záujem o prepojenie, Prevádzkovateľ kontaktuje Dodávateľa aj Odberateľa za účelom potvrdenia záujmu na obidvoch stranách;

4.2.4. V prípade záujmu obidvoch Užívateľov o prepojenie zašle Prevádzkovateľ Dodávateľovi email so žiadosťou opotvrdenie záujmu; po potvrdení Dodávateľom sprístupní Prevádzkovateľ Dodávateľovi aj Odberateľovi kontaktné informácie druhého Užívateľa, a to za účelom ich ďalšieho konania za účelom uzatvorenia spolupráce.

4.3. Prevádzkovateľ je z povahy Platformy činný pre Dodávateľa aj Odberateľa, pričom žiadny z Užívateľov nie je oprávnený požadovať, aby bol Prevádzkovateľ činný iba pre neho.

4.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Platformu ďalej vyvíjať, pridávať, rušiť alebo meniť funkcionality a užívateľské prostredie Platformy alebo Platformu iným spôsobom meniť.

4.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú dočasnú nedostupnosť Platformy, ktorá môže vzniknúť najmä údržbou, aktualizáciou alebo z iných príčin. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostupnosť spôsobenú výpadkom internetového pripojenia.

5. ODMENA

5.1. Registrácia užívateľského účtu je zadarmo.

5.2. Za sprostredkovanie možnosti uzatvoriť zmluvu medzi Dodávateľom a Odberateľom uhradí Dodávateľ Prevádzkovateľovi odmenu. Odmena sa vypočíta ako provízia z objemu obchodu Dodávateľa s Odberateľom za obdobie 6 mesiacov, ak obchod vznikne v období 12 mesiacov po potvrdení záujmu Dodávateľa o prepojenie („Objem obchodu“). Prevádzkovateľovi vzniká nárok na províziu bez ohľadu na to, či sa spolupráca týka dopytu, na základe ktorého došlo k prepojeniu.

5.3. Dodávateľ uhradí Prevádzkovateľovi províziu:

5.3.1. Vo výške 5 % z Objemu obchodu v prípade, ak sú Dodávateľ a Odberateľ z rovnakého štátu;

5.3.2. Vo výške 10 % z Objemu obchodu v prípade, ak sú Dodávateľ a Odberateľ z iného štátu.

5.4. Provízia sa platí mesačne vždy z Objemu obchodu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Za Objem obchodu v kalendárnom mesiaci sa považuje cena práce vykonaná Dodávateľom v danom kalendárnom mesiaci bez ohľadu na to, kedy bude fakturovaná Odberateľovi. Tzn. aj keby Dodávateľ vystavoval faktúru za prácu vykonanú v určitom mesiaci s polročným omeškaním, patrí Prevádzkovateľovi provízia za mesiac, v ktorom bola práca vykonaná.

5.5. Dodávateľ si môže zvoliť deň v mesiaci, ku ktorému mu bude Prevádzkovateľ vystavovať faktúru na úhradu provízie, tento dátum bude dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia. K provízii bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. Dodávateľ súhlasí s vystavením faktúr v elektronickej forme a s ich zasielaním na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.

5.6. Nárok Prevádzkovateľa na províziu vzniká v okamihu, kedy sa Dodávateľ a Odberateľ dohodnú na spolupráci potom, ako Prevádzkovateľ prepojil Dodávateľa s Odberateľom sprístupnením kontaktných údajov podľa týchto VP. Za dôkaz spolupráce sa vždy považuje faktúra vystavená Dodávateľom Odberateľovi za prácu vykonanú Dodávateľom v období 12 mesiacov od sprístupnenia údajov.

6. PRAVIDLÁ PRE DODÁVATEĽA

6.1. V rámci každej ponuky služieb musíte vyplniť cenu, za ktorú ponúkate svoje služby. Z tejto ceny automaticky vypočítame províziu a tú pripočítame k vami uvedenej cene, takže výsledná cena ponuky z vašej strany sa rovná cene, ktorú ste zadali, zvýšenej o províziu. Potenciálny Odberateľ teda vidí cenu, za ktorú budete pracovať aj s províziou.

6.2. Odmena, ktorú ponúkajú Odberatelia, sa zobrazuje po odpočítaní našej provízie, ak Odberateľ ponúkanú cenu uviedol.

6.3. Objem obchodu za daný mesiac nám dávate vedieť prostredníctvom užívateľského účtu. V užívateľskom účte je vopred nastavený Objem obchodu na základe údajov o cene zákazky, ktoré obdržíme od vás alebo od Odberateľa. Pred vystavením faktúry vás vždy upozorníme na nastavené čiastky Objemu obchodu. Objem obchodu môžete kedykoľvek upraviť podľa skutočnosti a nastaviť Objem obchodu na ďalšie mesiace podľa vašej dohody s Odberateľom.

6.4. Objem obchodu uvedený na vašom užívateľskom účte je pre vás záväzný a na jeho základe máme právo vyúčtovať províziu a vystaviť faktúru. Ak zistíme, že ste v užívateľskom účte uviedli nižší Objem obchodu, ako bola skutočnosť, máme právo na províziu zo skutočného Objemu obchodu. Ak bol na vašom užívateľskom účte uvedený Objem obchodu ku dňu vystavenia faktúry vyšší, ako bola skutočnosť, nevzniká vám nárok ani na čiastočné vrátenie provízie.

6.5. Ak ste sa s Odberateľom dohodli na spolupráci v období 12 mesiacov od potvrdenia záujmu o prepojenie, máte povinnosť nám to oznámiť do 30 dní. Kedykoľvek vás môžeme požiadať o potvrdenie, či ste uzatvorili spoluprácu s Odberateľom, s ktorým sme vás prepojili. Máte povinnosť nám takéto potvrdenie poskytnúť do 30 dní. Za neoznámenie spolupráce je Dodávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000 CZK. Prevádzkovateľ je oprávnený si overovať vznik spolupráce u Odberateľa.

6.6. Ak po potvrdení záujmu o prepojenie zistíte, že ste boli predtým s Odberateľom v kontakte ohľadne dopytu rovnakých služieb (rovnakého projektu), môžete nám to preukázať do 7 dní od sprístupnenia kontaktných údajov Odberateľa. Ak nám do 7 dní preukážete kontakt s Odberateľom , nemusíte nám platiť províziu.

6.7. Dodávateľ nie je oprávnený vykonať započítanie proti pohľadávke Prevádzkovateľa na províziu.

6.8. Prevádzkovateľ má právo žiadať od Dodávateľa predloženie faktúr, iných účtovných dokladov alebo iných podkladov, ktoré dokazujú Objem obchodu a kontrolovať tak výpočet provízie. Ak nám podklady neposkytnete, môžeme s vami okamžite ukončiť zmluvu a máme nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 000 CZK.

7. PRAVIDLÁ PRE ODBERATEĽA

7.1. U každého dopytu služieb môžete vyplniť cenu, ktorú ponúkate. Ak ju vyplníte, tak z ceny automaticky vypočítame províziu, ktorú odpočítame od vami uvedenej ceny, takže výsledná cena, ktorú ponúkate z vašej strany sa rovná cene, ktorú ste zadali, zníženej o províziu. Potenciálny Dodávateľ teda vidí cenu, za ktorú bude pracovať po odpočítaní našej provízie.

7.2. Cena požadovaná Dodávateľom sa zobrazuje po pripočítaní našej provízie.

7.3. Kedykoľvek vás môžeme požiadať o potvrdenie, či ste s Dodávateľom, s ktorým sme vás prepojili, uzatvorili spoluprácu . Máte povinnosť nám takéto potvrdenie poskytnúť do 30 dní.

7.4. Prevádzkovateľ má právo žiadať od Odberateľa predloženie faktúr, iných účtovných dokladov alebo iných podkladov dokazujúcich Objem obchodu a kontrolovať tak výpočet provízie. Ak nám podklady neposkytnete, môžeme s vami okamžite ukončiť zmluvu a máme nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 000 CZK.

8. KÓDEX UŽÍVATEĽA

8.1. Užívatelia sú povinní konať v rámci Platformy a voči ostatným Užívateľom čestne, poctivo a v súlade s dobrými mravmi obchodovania. Užívatelia nesú plnú zodpovednosť za obsah, ktorý uvedú v užívateľskom účte a sprístupnia ostatným Užívateľom.

8.2. Všetky informácie o sebe, službách, projektoch a cenových podmienkach vyplňujte pravdivo. Netolerujeme najmä, ak lákate ostatných Užívateľov na schopnosti či kompetencie, ktoré nie ste schopní dodať, alebo sľubujete odmenu, ktorá nezodpovedá tomu, čo ste naozaj ochotní zaplatiť za služby.

8.3. Nie sme inzertný portál pre personálne agentúry hľadajúce personálne zdroje pre tretie osoby. Ak máme podozrenie, že fungujete ako personálna agentúra (či už s licenciou alebo bez nej), máme právo vylúčiť vás z užívania Platformy. Nie sme personálna agentúra a nesprostredkovávame zamestnanie.

8.4. Na Platformu dávajte iba seriózne ponuky a dopyty. Ak máte plnú kapacitu, dajte to nám aj ostatným Užívateľom vedieť aktualizáciou v užívateľskom účte. Ak dôjde k vzniku spolupráce, pravdivo nás informujte o jej podmienkach.

8.5. Ak o spoluprácu prejaví záujem iný Užívateľ alebo vás kontaktujeme ohľadne možnosti prepojenia, máte povinnosť reagovať bez zbytočných prieťahov.

8.6. Nevkladajte do Platformy nevhodný obsah, najmä obsah vulgárny, urážlivý, pornografický, dehonestujúci, alebo inak nevhodný.

8.7. Nevkladajte do popisu ponúk a dopytov vaše kontaktné údaje, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré umožnia prepojenie s vami, bez využitia našich služieb.

9. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

9.1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu služieb poskytovaných Dodávateľmi. Posúdenie, či je Dodávateľ schopný poskytnúť službu v požadovanej kvalite a dobe, náleží Odberateľovi.

9.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za výšku odmeny dosiahnutej v rámci spolupráce medzi Užívateľmi. Výška odmeny je v zásade závislá na dohode medzi Odberateľom a Dodávateľom.

9.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, či bude medzi Užívateľmi uzatvorená zmluva o spolupráci. Prevádzkovateľ však vyvinie maximálne úsilie na zistenie a komunikáciu záujmov obidvoch Užívateľov. Spolupráca je predmetom dohody Užívateľov.

10. LICENCIA

10.1. Inštaláciou desktopovej alebo mobilnej aplikácie Duxio vám poskytujeme osobné, nevýhradné a neprenositeľné právo používať kópiu aplikácie výhradne za účelom prístupu k užívateľskému účtu a službám Prevádzkovateľa („Licencia“). Licencia je miestne neobmedzená a poskytuje sa na dobu existencie vášho užívateľského účtu. Licencia sa taktiež vzťahuje na aktualizácie aplikácie, Prevádzkovateľ sa však môže kedykoľvek rozhodnúť, že prestane aplikáciu podporovať a aktualizovať. Licencia je bezodplatná.

10.2. Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k aplikácii, Užívateľ nemá právo používať aplikáciu inak, než ako je povolené týmito VP. Užívateľ nemá právo používať grafické prvky užívateľského rozhrania aplikácie rozmnožovaním, rozširovaním alebo oznamovaním verejnosti. Užívateľ nemá právo Aplikáciu alebo jej prvky pozmeňovať alebo vytvárať odvodené diela. Reverzné inžinierstvo je zakázané.

10.3. Licenciu nie je možné postúpiť alebo udeliť podlicenciu. Nemáte právo aplikáciu sprístupniť tretím osobám.

11. UKONČENIE ZMLUVY A ZRUŠENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

11.1. Zmluvu môžete ukončiť kedykoľvek a požiadať o zrušenie užívateľského účtu. Zmluva je ukončená doručením výpovede Prevádzkovateľovi alebo zvolením možnosti zrušiť užívateľský účet priamo v užívateľskom účte.

11.2. Túto zmluvu môžeme ukončiť kedykoľvek okamžite bez výpovednej doby a bez uvedenia dôvodu. Zmluvu ukončujeme hlavne v prípade, keď Užívateľ koná v rozpore s kódexom Užívateľa, nepravdivo informuje Prevádzkovateľa o Objemoch obchodu, uviedol v Platforme nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo koná inak nečestne či nemorálne voči Prevádzkovateľovi alebo ostatným Užívateľom, alebo v prípade, že proti Užívateľovi bolo začaté insolvenčné konanie alebo obdobné konanie podľa národného právného poriadku. Zmluva je automaticky ukončená zrušením užívateľského účtu Prevádzkovateľom, o čom bude Prevádzkovateľ Užívateľa bezodkladne informovať. Pri zrušení účtu/zmluvy nemá Užívateľ nárok na žiadnu náhradu.

11.3. Práva a povinnosti, ktoré vznikli pred ukončením zmluvy, zostávajú ukončením zmluvy nedotknuté. Prevádzkovateľ má nárok na províziu aj po ukončení zmluvy, ak Prevádzkovateľ sprístupnil kontaktné údaje Odberateľa Dodávateľovi podľa týchto VP počas trvania zmluvy. Nárok na províziu vzniká aj v prípade, ak k uzatvoreniu spolupráce medzi Dodávateľom a Odberateľom dôjde po ukončení zmluvy.

12. DORUČOVANIE, ROZHODNÉ PRÁVO, ZMENY A ÚČINNOSŤ

12.1. Úkony podľa tejto zmluvy je možné konať elektronicky. Prevádzkovateľ môže doručovať Užívateľovi prostredníctvom užívateľského účtu a na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pre doručovanie Prevádzkovateľovi určuje Prevádzkovateľ emailovú adresu: info@duxio.com.

12.2. Prevádzkovateľ môže tieto VP meniť. Zmenu VP vám oznámime aspoň 30 dní pred ich zmenou, a to zaslaním informácie o zmene VP na emailovú adresu, nové VP sa vám tiež zobrazia po prihlásení do užívateľského účtu. Ak nebudete chcieť pokračovať v používaní našich služieb a dáte nám to vedieť pred účinnosťou zmeny, bude ku dňu účinnosti nových VP naša zmluva ukončená a váš užívateľský účet zrušený.

12.3. Tiež sa môžeme rozhodnúť, že vám na schválenie a odsúhlasenie predložíme nové podmienky spolupráce podľa nového znenia VP. V takomto prípade vás k schváleniu nových VP vyzveme prostredníctvom užívateľského účtu. Ak nové VP neschválite, môže byť užívateľský účet zrušený a zmluva ukončená.

12.4. Prevádzkovateľ môže zmeniť VP z dôležitých dôvodov, najmä v prípade zmeny funkcionalít Platformy, z dôvodu expanzie Platformy na nové trhy, zmeny okruhu užívateľov Platformy, zmeny cenovej politiky, zmeny právnych predpisov, technických zmien, za účelom zabránenia zneužívania Platformy, apod.

12.5. Zmluva a VP sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a týchto VP sa budú riešiť súdmi v Českej republike, ktoré sú príslušné podľa sídla Prevádzkovateľa.

12.6. Tieto VP sú účinné od 1. 4. 2021.