Všeobecné podmínky používání služeb Duxio

Tyto Všeobecné podmínky („VP“) upravují práva a povinnosti provozovatele platformy pro sdílení IT kapacit poskytované prostřednictvím webové stránky na adrese www.duxio.com a desktopové či mobilní aplikace Duxio („Platforma“) a vás – uživatelů, kteří si na Platformě zaregistrujete uživatelský účet.

1. KDO JE PROVOZOVATEL A UŽIVATEL

1.1. Provozovatelem Platformy je společnost Wish-Platform s.r.o., IČ: 06243711, se sídlem č.p. 205, 251 68 Kostelec u Křížků, Česká republika („Provozovatel“ nebo také „my“). Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 278776.

1.2. Uživatelé jsou osoby, které úspěšně prošli registrací uživatelského účtu na Platformě („Uživatelé“ nebo také „vy“).

1.3. Platforma je určena pro podnikatele poskytující IT služby a podnikatele a právnické osoby poptávající IT služby. Platforma není určena pro fyzické osoby – spotřebitele.

2. VZNIK SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM

2.1. Na webové stránce www.duxio.com můžete požádat o registraci uživatelského účtu v Platformě. Žádostí o registraci potvrzujete, že jste oprávněn zastupovat Uživatele při uzavření této smlouvy.

2.2. Provozovatel vás bude kontaktovat a ověří s vámi, zda splňujete podmínky pro registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci z jakýchkoliv důvodů.

2.3. Smlouva mezi vámi jako Uživatelem a námi jako Provozovatelem je uzavřena v okamžiku, kdy potvrdíte souhlas s těmito VP při prvním přihlášení do uživatelského účtu poté, kdy vám poskytneme přístupové údaje. Pokud neprovedete první přihlášení a nepotvrdíte tyto VP, k uzavření smlouvy nedojde. Potvrzením těchto VP potvrzujete, že jste oprávněn zastupovat Uživatele při uzavření této smlouvy.

2.4. Obsah smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito VP.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Služby Provozovatele jsou přístupné prostřednictvím uživatelského účtu na Platformě. Vstup do uživatelského účtu je přes webové stránky www.duxio.com nebo prostřednictvím aplikace Duxio.

3.2. Uživatel může prostřednictvím uživatelského účtu nabízet své IT služby („Dodavatel“) nebo poptávat IT služby ostatních Uživatelů („Odběratel“). Uživatel může zároveň nabízet i poptávat IT služby. Podle toho, zda v konkrétním případě služby nabízíte nebo poptáváte, budou se na vás vztahovat pravidla pro Dodavatele nebo Odběratele.

3.3. Uživatel je povinen v uživatelském účtu uvádět pouze pravdivé údaje a údaje, které pravdivě vypovídají o jeho nabídce či poptávce. Dodavatelé jsou povinni vždy uvést pravdivé informace o svých schopnostech poskytnout IT službu. Zavádějící nabídky či poptávky jsou porušením VP a mohou vést k ukončení smlouvy Provozovatelem.

3.4. Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje před zneužitím třetí osobou. Uživatel není oprávněn přenechat uživatelský účet třetí osobě.

4. SLUŽBY PROVOZOVATELE

4.1. Platforma slouží k nabízení a poptávání volné pracovní kapacity v oboru IT. Prostřednictvím uživatelského účtu mohou Uživatelé nabízet své IT služby nebo poptávat IT služby ostatních Uživatelů.

4.2. Provozovatel Uživatelům poskytuje službu zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu mezi Dodavatelem a Odběratelem:

4.2.1. Aktuální nabídky a poptávky Uživatelů jsou přístupné na Platformě po přihlášení do uživatelského účtu;

4.2.2. Provozovatel pravidelně zasílá emailem souhrn nabídek a poptávek uživatelů přímo na emailovou adresu, kterou uvedete;

4.2.3. Pokud Uživatel projeví zájem o propojení v souvislosti s konkrétní nabídkou nebo poptávkou jiného Uživatele, kontaktuje Provozovatel Dodavatele i Odběratele za účelem potvrzení zájmu na obou stranách;

4.2.4. V případě zájmu obou Uživatelů o propojení zasílá Provozovatel Dodavateli email s žádostí o potvrzení zájmu; po potvrzení Dodavatelem, zpřístupní Provozovatel Dodavateli i Odběrateli kontaktní informace druhého Uživatele za účelem jejich dalšího jednání o uzavření spolupráce.

4.3. Provozovatel je z povahy Platformy činný pro Dodavatele i Odběratele, přičemž žádný z Uživatelů není oprávněn požadovat, aby byl Provozovatel činný pouze pro něj.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo Platformu dále vyvíjet, přidávat, rušit nebo měnit funkcionality a uživatelské prostředí Platformy nebo Platformu jiným způsobem měnit.

4.5. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou dočasnou nedostupnost Platformy, která může vzniknout zejména údržbou, aktualizací nebo z jiných příčin. Provozovatel neodpovídá za nedostupnost způsobenou výpadkem internetového připojení.

5. ODMĚNA

5.1. Registrace uživatelského účtu je zdarma.

5.2. Za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu mezi Dodavatelem a Odběratelem uhradí Dodavatel Provozovateli odměnu. Odměna se vypočte jako provize z objemu obchodu Dodavatele s Odběratelem za období 6 měsíců, pokud obchod vznikne v období 12 měsíců po potvrzení zájmu Dodavatele o propojení („Objem obchodu“). Provozovateli vzniká nárok na provizi bez ohledu na to, zda se spolupráce týká poptávky, pro kterou došlo k propojení.

5.3. Dodavatel uhradí Provozovateli provizi:

5.3.1. Ve výši 5 % z Objemu obchodu v případě, že Dodavatel a Odběratel jsou ze stejného státu;

5.3.2. Ve výši 10 % z Objemu obchodu v případě, že Dodavatel a Odběratel jsou z jiného státu.

5.4. Provize se hradí měsíčně vždy z Objemu obchodu v předchozím kalendářním měsíci. Za Objem obchodu v kalendářním měsíci se považuje cena práce vykonaná Dodavatelem v daném kalendářním měsíci bez ohledu na to, kdy bude fakturována Odběrateli. Tj. i kdyby Dodavatel vystavoval fakturu za práci vykonanou v určitém měsíci se zpožděním půl roku, provize Provozovateli náleží za měsíc, ve kterém byla práce vykonána.

5.5. Dodavatel si může zvolit den v měsíci, ke kterému Provozovatel bude vystavovat fakturu na úhradu provize, toto datum bude datem uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktur je 14 dnů od vystavení. K provizi bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Dodavatel souhlasí s vystavením faktur v elektronické formě a jejich zasíláním na emailovou adresu uvedenou při registraci.

5.6. Nárok Provozovatele na provizi vzniká v okamžiku, kdy se Dodavatel a Odběratel dohodnou na spolupráci poté, co Provozovatel propojil Dodavatele s Odběratele zpřístupněním kontaktních údajů podle těchto VP. Za důkaz spolupráce se vždy považuje faktura vystavená Dodavatelem Odběrateli za práci odvedenou Dodavatelem v období 12 měsíců od zpřístupnění údajů.

6. PRAVIDLA PRO DODAVATELE

6.1. U každé nabídky služeb musíte vyplnit cenu, za kterou své služby nabízíte. Z této ceny automaticky vypočteme provizi a tu přičteme k vámi uvedené ceně, takže výsledná nabídková cena z vaší strany se rovná ceně, kterou jste zadali, zvýšené o provizi. Potenciální Odběratel tedy vidí cenu, za kterou budete pracovat i s provizí.

6.2. Odměna, kterou nabízejí Odběratelé, se zobrazuje po odečtení naší provize, pokud Odběratel nabízenou cenu uvedl.

6.3. Objem obchodu za daný měsíc nám dáváte vědět prostřednictvím uživatelského účtu. V uživatelském účtu je přednastaven Objem obchodu na základě údajů o ceně zakázky, které obdržíme od vás nebo od Odběratele. Vždy před vystavením faktury vás upozorníme na nastavené částky Objemu obchodu. Objem obchodu můžete kdykoliv upravit podle skutečnosti a přednastavit Objem obchodu na další měsíce podle vaší dohody s Odběratelem.

6.4. Objem obchodu uvedený ve vašem uživatelském účtu je pro vás závazný a máme právo na jeho základě vyúčtovat provizi a vystavit fakturu. Pokud zjistíme, že jste Objem obchodu v uživatelském účtu uvedli nižší, než byla skutečnost, máme právo na provizi ze skutečného Objemu obchodu. Pokud byl Objem obchodu uvedený ve vašem uživatelském účtu ke dni vystavení faktury vyšší, než byla skutečnost, nevzniká vám nárok ani na částečné vrácení provize.

6.5. Pokud jste se dohodli s Odběratelem na spolupráci v období 12 měsíců od potvrzení zájmu o propojení, máte povinnost nám to do 30 dnů oznámit. Kdykoliv vás můžeme požádat o potvrzení, zda jste s Odběratelem, se kterým jsme vás propojili, uzavřel spolupráci. Máte povinnost nám takové potvrzení předat do 30 dnů. Za neoznámení spolupráce je Dodavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 CZK. Vznik spolupráce je Provozovatel oprávněn si ověřovat u Odběratele.

6.6. Pokud po potvrzení zájmu o propojení zjistíte, že jste před tím byli s Odběratelem v kontaktu ohledně poptávky stejných služeb (stejného projektu), můžete nám to do 7 dnů od zpřístupnění kontaktních údajů Odběratele prokázat. Pokud nám kontakt s Odběratelem prokážete do 7 dnů, nemusíte nám platit provizi.

6.7. Dodavatel není oprávněn učinit zápočet na pohledávku Provozovatele na provizi.

6.8. Provozovatel je oprávněn požadovat od Dodavatele předložení faktur, jiných účetních dokladů nebo jiných podkladů prokazujících Objem obchodu a kontrolovat takto výpočet provize. Pokud nám podklady neposkytnete, můžeme s vámi okamžitě ukončit smlouvu a máme nárok na smluvní pokutu ve výši 500 000 CZK.

7. PRAVIDLA PRO ODBĚRATELE

7.1. U každé poptávky služeb můžete vyplnit cenu, kterou nabízíte. Pokud ji vyplníte, tak z ceny automaticky vypočteme provizi a tu odečteme od vámi uvedené ceny, takže výsledná nabídková cena z vaší strany se rovná ceně, kterou jste zadali, snížené o provizi. Potenciální Dodavatel tedy vidí cenu, za kterou bude pracovat po odečtení naší provize.

7.2. Cena požadovaná Dodavatelem se zobrazuje po připočtení naší provize.

7.3. Kdykoliv vás můžeme požádat o potvrzení, zda jste s Dodavatelem, se kterým jsme vás propojili, uzavřeli spolupráci. Máte povinnost nám takové potvrzení předat do 30 dnů.

7.4. Provozovatel je oprávněn požadovat od Odběratele předložení faktur, jiných účetních dokladů nebo jiných podkladů prokazujících Objem obchodu a kontrolovat takto výpočet provize. Pokud nám podklady neposkytnete, můžeme s vámi okamžitě ukončit smlouvu a máme nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 CZK.

8. KODEX UŽIVATELE

8.1. Uživatelé jsou povinni jednat v rámci Platformy a vůči ostatním Uživatelům čestně, poctivě a v souladu s dobrými mravy obchodu. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za obsah, který uvedou v uživatelském účtu a zpřístupní ostatním Uživatelům.

8.2. Všechny informace o sobě, službách, projektech a cenových podmínkách vyplňujte pravdivě. Zejména netolerujeme, pokud lákáte ostatní Uživatele na schopnosti či kompetence, které nejste schopni dodat, nebo slibujete odměnu, která neodpovídá tomu, co jste skutečně za služby ochotni zaplatit.

8.3. Nejsme inzertní portál pro personální agentury hledající personální zdroje pro třetí osoby. Pokud máme podezření, že fungujete jako personální agentura (ať už s licencí či bez), máme právo vás z užívání Platformy vyloučit. Nejsme personální agentura a nezprostředkováváme zaměstnání.

8.4. Na Platformu dávejte pouze seriózní nabídky a poptávky. Pokud máte plnou kapacitu, dejte to nám i ostatním Uživatelům vědět aktualizací v uživatelském účtu. Pokud dojde ke vzniku spolupráce, informujte nás pravdivě o jejích podmínkách.

8.5. Pokud jiný Uživatel projeví zájem o spolupráci nebo vás kontaktujeme s možností propojení, máte povinnost reagovat bez zbytečných průtahů.

8.6. Nevkládejte do Platformy nevhodný obsah, zejména obsah vulgární, urážlivý, pornografický, dehonestující, nebo jinak závadný.

8.7. Nevkládejte do popisu nabídek a poptávek vaše kontaktní údaje, či jakékoliv jiné informace, které umožní propojení s vámi, bez využití našich služeb.

9. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

9.1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných Dodavateli. Posouzení, zda je Dodavatel schopen poskytnout službu v požadované kvalitě a době, náleží Odběrateli.

9.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výši odměny dosažené v rámci spolupráce mezi Uživateli. Výše odměny je v zásadě závislá na dohodě mezi Odběratelem a Dodavatelem.

9.3. Provozovatel neodpovídá za to, zda mezi Uživateli bude uzavřena smlouva o spolupráci. Provozovatel však vyvine maximální úsilí pro zjištění a komunikaci zájmů obou Uživatelů. Dohoda ohledně spolupráce leží na straně Uživatelů.

10. LICENCE

10.1. Instalací desktopové anebo mobilní aplikace Duxio vám udělujeme osobní, nevýhradní a nepřenositelné právo užívat kopii aplikace výhradně za účelem přistupování k uživatelskému účtu a službám Provozovatele („Licence“). Licence je místně neomezená a uděluje se na dobu existence vašeho uživatelského účtu. Licence se vztahuje taktéž na aktualizace aplikace, Provozovatel se však může kdykoliv rozhodnout, že přestane aplikaci podporovat a aktualizovat. Licence je bezúplatná.

10.2. Veškerá autorská práva k aplikaci náleží Provozovateli, Uživatel není oprávněn užívat aplikaci jinak, než jak je povoleno těmito VP. Uživatel není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat anebo vytvářet odvozená díla. Reverzní inženýrství je zakázáno.

10.3. Licenci není možné postoupit nebo udělit podlicenci. Nemáte oprávnění zpřístupnit aplikaci třetím osobám.

11. UKONČENÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

11.1. Kdykoliv můžete ukončit smlouvu a zažádat o zrušení uživatelského účtu. Smlouva je ukončena doručením výpovědi Provozovateli nebo zvolením možnosti zrušit uživatelský účet přímo v uživatelském účtu.

11.2. Tuto smlouvu můžeme ukončit kdykoliv okamžitě bez výpovědní doby a bez uvedení důvodu. Smlouvu ukončujeme zejména v případě, že Uživatel jedná v rozporu s kodexem Uživatele, nepravdivě informuje Provozovatele o Objemech obchodu, uvedl v Platformě nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo jedná jinak nečestně či nemorálně vůči Provozovateli nebo ostatním Uživatelům, nebo v případě, že proti Uživateli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo podobné řízení podle místních právních předpisů. Smlouva je automaticky ukončena zrušením uživatelského účtu Provozovatelem, o čemž bude Provozovatel Uživatele bez prodlení informovat. Uživateli při zrušení účtu/smlouvy nenáleží žádná náhrada.

11.3. Práva a povinnosti vzniklé před ukončením smlouvy zůstávají ukončením smlouvy nedotčena. Provozovatel má nárok na provizi i po ukončení smlouvy, pokud Provozovatel zpřístupnil kontaktní údaje Odběratele Dodavateli podle těchto VP za trvání smlouvy. Nárok na provizi vzniká i v případě, že k uzavření spolupráce mezi Dodavatelem a Odběratelem dojde po ukončení smlouvy.

12. DORUČOVÁNÍ, ROZHODNÉ PRÁVO, ZMĚNY A ÚČINNOST

12.1. Úkony podle této smlouvy lze činit elektronicky. Provozovatel může doručovat Uživateli prostřednictvím uživatelského účtu a na emailovou adresu uvedenou při registraci. K doručování Provozovateli určuje Provozovatel emailovou adresu: info@duxio.com.

12.2. Provozovatel může tyto VP měnit. Změnu VP vám oznámíme alespoň 30 dnů předem zasláním informace o změně VP na emailovou adresu, nové VP se vám také zobrazí po přihlášení do uživatelského účtu. Pokud nebudete chtít v užívání našich služeb pokračovat a dáte nám to vědět před účinností změny, ke dni účinnosti nových VP bude naše smlouva ukončena a váš uživatelský účet zrušen.

12.3. Můžeme se také rozhodnout, že vám předložíme ke schválení a odsouhlasení nové podmínky spolupráce podle nového znění VP. V takovém případě vás ke schválení nových VP vyzveme prostřednictvím uživatelského účtu. Pokud nové VP neschválíte, může být uživatelský účet zrušen a smlouva ukončena.

12.4. Provozovatel může změnit VP z důležitých důvodů, zejména v případě změny funkcionalit Platformy, z důvodu expanze Platformy na nové trhy, změny okruhu uživatelů Platformy, změny cenové politiky, změny právních předpisů, technických změn, za účelem zabránění zneužívání Platformy, apod.

12.5. Smlouva a VP se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a těchto VP budou řešeny před soudy České republiky příslušnými podle sídla Provozovatele.

12.6. Tyto VP jsou účinné od 1. 4. 2021.