Pravidlá ochrany osobných údajov

pre webové stránky www.duxio.com (ďalej len ako „Web“) prevádzkované spoločnosťou Wish-Platform s.r.o., IČ: 06243711, so sídlom Kostelec u Křížků čp. 205, 251 68, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, vl. 278776, odd. C, email:jaromir@wish-platform.com (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) informujú o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov realizovanom Prevádzkovateľom ako aj o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané.

1.2. Prevádzkovateľ spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s GDPR, pričom tieto osobné údaje Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva výhradne podľa Pravidiel. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom, a dodržiava podmienku minimalizácie osobných údajov, a to na nevyhnutný rozsah vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané výhradne od dotknutých osôb (užívateľov) prostredníctvom Webu z vyplneného registračného formulára, ktorým sa žiada o zriadenie užívateľského účtu.

2.2. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) telefónne číslo, (iv) emailová adresa, (v) históriu dopytov sprostredkovaných prostredníctvom Webu, a (vi) IČO fyzických osôb, (vii) DIČ/ IČ DPH fyzických osôb.

3. ZÁKONNÉ DÔVODY A ÚČEL SPRACOVANIA

3.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z týchto zákonných dôvodov: (i) plnenie zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (priamy marketing), (iii) plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

3.2.1 vedenie užívateľského účtu a získavanie spätnej väzby – vyžaduje sa (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) telefónne číslo, (iv) emailová adresa a (vi) IČO fyzických osôb, (vi) DIČ/ IČ DPH fyzických osôb;

3.2.2 sprostredkovanie dopytu služieb alebo produktov tretích strán prostredníctvom Webu na základe uzavretej zmluvy – vyžaduje sa (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) emailová adresa a (iv) telefónne číslo;

3.2.3 zasielanie notifikácií o zmenách v dopytoch sprostredkovávaných prostredníctvom Webu podľa preferencií oznámených Prevádzkovateľovi sa vyžaduje – (i) meno, (ii) priezvisko, a (iii) emailová adresa;

3.2.4 zasielanie newsletteru (obchodných oznámení) – vyžaduje sa (i) meno, (ii) priezvisko, a (iii) emailová adresa na účely možnosti zasielať newsletter (obchodné oznámenia);

3.2.5 evidencia Prevádzkovateľa – vyžadujú sa údaje podľa bodu 2.2 Pravidiel.

3.2.6 spracovanie žiadosti o registráciu používateľského účtu - vyžaduje sa (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) emailová adresa, (iv) telefón, (v) pozície, (vi) webová stránka, (vii) IČO , (viii) DIČ.

4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ (RETENČNÍ DOBA)

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na účely podľa bodov 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.5 Pravidiel na dobu desať (10) rokov od realizácie (dokončenia) poslednej časti zmluvného vzťahu, ak právny predpis neurčuje dlhšie uchovávanie.

4.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na účely podľa bodov 3.2.4 Pravidiel na dobu, pokiaľ nebude odhlásený odber newsletteru.

4.3. Správca uchováva osobné údaje spracovávané na účely podľa čl. 3.2.6. Pravidiel po dobu 6 mesiacov, ak nedôjde k registrácii používateľského účtu.

4.4. Po skončení doby uchovania (retenčnej doby) Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

5. PRÍJEMCOVIA

5.1. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi (čl. 4 ods. 9 GDPR), s výnimkou plnení povinností stanovených právnym predpisom Slovenskej republiky.

5.2. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín mimo EU alebo medzinárodným organizáciám.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia k dostatočnému zabezpečeniu osobných údajov s ohľadom na ich dôvernosť, integritu, dostupnosť.

6.2. K osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom.

7. KOMUNIKÁCIA OBCHODNEJ POVAHY

7.1. Prevádzkovateľ je oprávnený registrovaným užívateľom zasielať novinky a inú komerčnú komunikáciu súvisiacu s Webom a službami Prevádzkovateľ na emailovú adresu dotknutých osôb registrovaných na Webe. Pri zasielaní komerčnej komunikácie sa postupuje podľa § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti, v znení neskorších predpisov. Oprávnená osoba môže ďalšie zasielanie obchodnej komunikácie kedykoľvek odmietnuť - napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz v prijatej správe obchodnej povahy.

8. VAŠE PRÁVA

8.1. Majte na pamäti, že máte nasledujúce práva: (i) právo na prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR), (iv) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR), (v) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), a (vi) právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR).

8.2. V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov bude nutné vymazať aj Váš užívateľský účet a žiadosti bude možné vyhovieť len v prípade, keď náš záujem ako Prevádzkovateľa nebude prevažovať nad Vaším záujmom podľa GDPR.

8.3. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (ak je tento zákonným dôvodom spracúvania) so spracúvaním Vašich osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu nebo email Prevádzkovateľa.

8.4. Ak budete mať dôvodné pochybnosti o dodržovaní povinností Prevádzkovateľa riadne spracúvať Vaše osobní údaje, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Prípadne sa môžete obrátiť i na príslušný súd.

9. SÚBORY COOKIES

9.1 Prevádzkovateľ používa súbory cookies na zber údajov o správaní návštevníkov Webu na účely zlepšenia služieb Prevádzkovateľa. Web je súčasne možné prehliadať v režime, kedy nebude sledované správanie daného návštevníka. Tento režim je možné aktivovať zodpovedajúcim nastavením webového prehliadača alebo zaslaním námietky podľa čl. 21 GDPR na email Prevádzkovateľa. Prípadným zablokovaním cookies nevyhnutných pre riadne fungovanie Webu môže dôjsť k narušeniu jeho funkčnosti.

9.2 Cookies pre zacielenie marketingových správ sa spracúvajú na základe súhlasu oprávnenej osoby, ktorý predstavuje nastavenie jeho internetového prehliadača. Súhlas oprávnená osoba udeľuje na dobu, ktorá je uvedená nižšie u jednotlivých cookies a je možné ho kedykoľvek odvolať pomocou zmeny v nastaveniach internetového prehliadača.

9.3 Na účely zobrazovania relevantných marketingových správ a prepojenia so službami sociálnych sietí pre Prevádzkovateľa súbory cookies spracúvajú títo sprostredkovatelia:

9.3.1 Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ako prevádzkovateľ služby Google Analytics. Zhromažďované súbory cookies sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/#nosharing.

9.4 Prevádzkovateľ na Webe používa nasledujúce súbory cookies:

9.4.1 Dočasné súbory cookies - jedná sa o dočasné súbory, ktoré umožňujú monitorovať aktivitu subjektov na Webe a po zatvorení okna internetového prehliadača sú vymazané.

9.4.2 Trvalé súbory cookies: jedná sa o trvalé súbory, ktoré umožňujú identifikovať oprávnenú osobu pri prehliadaní Webu a zlepšujú tak jeho užívateľskú skúsenosť. Tieto súbory je možné kedykoľvek zmazať v nastavení internetového prehliadača.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Odoslaním žiadosti o registráciu používateľského účtu, pri prvom prihlásení do užívateľského účtu a tiež po zmene znenia Pravidiel potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami riadne oboznámil/a a nemáte k nim žiadne výhrady.

10.2. Pravidlá môžu byť predmetom jednostranných zmien zo strany Prevádzkovateľa. Na Webe bude vždy uvedená aktuálna verzia Pravidiel. O prípadných zmenách Pravidiel budete informovaní predovšetkým prostredníctvom rozhrania Webu po prihlásení do užívateľského účtu.

Účinnost Pravidel nastává dnem 1.4.2021.