Pravidla ochrany osobních údajů

pro webové stránky www.duxio.com (dále jen „Web“) provozované společností Wish-Platform s.r.o., IČ: 06243711, se sídlem Kostelec u Křížků čp. 205, 251 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 278776, oddíl C, e-mail:jaromir@duxio.com (dále jen „Správce“), který je správcem osobních údajů v souladu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů realizovaného Správcem, včetně práv subjektů osobních údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

1.2. Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává výhradně podle Pravidel. Správce zpracovává osobní údaje subjektů zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2. ZDROJE A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává výhradně osobní údaje získané od subjektů údajů (uživatelů) prostřednictvím Webu při vyplnění registračního formuláře o zřízení uživatelského účtu.

2.2. Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) telefonní číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) historii poptávek zprostředkovaných prostřednictvím Webu, (vi) IČ fyzických osob a (vii) DIČ / IČ DPH fyzických osob.

3. ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

3.1. Správce zpracovává osobní údaje z následujících zákonných důvodů: (i) plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, (ii) oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přímý marketing), a (iii) plnění legislativních požadavků dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.2. Správce zpracovává osobní údaje za následujícím účelem:

3.2.1 vedení uživatelského účtu a získávání zpětné vazby – vyžaduje se (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) telefonní číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) IČ fyzických osob, a (vi) DIČ / IČ DPH u fyzických osob;

3.2.2 zprostředkovávaní poptávek služeb nebo produktů třetích stran prostřednictvím Webu na základě uzavřené smlouvy – vyžaduje se (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mailová adresa a (iv) telefonní číslo;

3.2.3 zasílání notifikací o změnách poptávek zprostředkovávaných prostřednictvím Webu dle preferencí sdělených Správci vyžaduje se (i) jméno, (ii) příjmení, a (iii) e-mailová adresa;

3.2.4 zasílání newsletteru (obchodních sdělení) – vyžaduje se (i) jméno, (ii) příjmení, a (iii) e-mailová adresa za účelem možnosti zasílat newsletter (obchodní sdělení);

3.2.5 evidence Správce – vyžadují se údaje dle čl. 2.2 Pravidel

3.2.6 zpracování žádosti o registraci uživatelského účtu – vyžaduje se (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mailová adresa, (iv) telefon, (v) pozice, (vi) webová stránka, (vii) IČ, (viii) DIČ.

4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ (RETENČNÍ DOBA)

4.1. Správce uchovává osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.5 pravidel po dobu deseti (10) let od realizace (dokončení) poslední části smluvního vztahu, nevyžaduje-li právní předpis delší uchování.

4.2. Správce uchovává osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 3.2.4 Pravidel po dobu, dokud nebude odhlášen odběr newsletteru.

4.3. Správce uchovává osobní údaje zpracovávané pro účely dle čl. 3.2.6. Pravidel po dobu 6 měsíců, pokud nedojde k registraci uživatelského účtu.

4.4. Po skončení doby uchování (retenční doby) Správce osobní údaje zlikviduje.

5. PŘÍJEMCI

5.1. Osobní údaje nejsou poskytovány žádnému příjemci (čl. 4 odst. 9 GDPR), s výjimkou plnění povinností stanovených právním předpisem České republiky.

5.2. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá potřebná technická, organizační a bezpečnostní opatření k dostatečnému zabezpečení osobních údajů s ohledem na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

6.2. K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené Správcem.

7. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

7.1. Správce je oprávněn registrovaným uživatelům zasílat novinky a jiná obchodní sdělení související s Webem a službami Správce na e-mailovou adresu subjektu údajů registrovaného na Webu. Zasílání obchodních sdělení se řídí § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti, v platném znění. Subjekt údajů může další zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout – například kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení

8. VAŠE PRÁVA

8.1. Pamatujte, že máte následující práva: (i) právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), (iii) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), (iv) omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR), (v) právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), a (vi) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR).

8.2. V případě žádosti o výmaz osobních údajů bude nutné smazat i Váš uživatelský účet a žádosti bude možné vyhovět pouze v případě, kdy náš zájem jako Správce nebude převažovat nad Vaším zájmem dle GDPR.

8.3. Máte rovněž právo kdykoli odvolat svůj souhlas (pokud tento je zákonným důvodem zpracování) se zpracováním Vašich osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce.

8.4. Pokud budete mít důvodné pochybnosti o dodržování povinností Správce řádně zpracovávat Vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Případně se můžete obrátit i na příslušný soud

9. SOUBORY COOKIES

9.1 Správce používá soubory cookies ke sbírání údajů o chování návštěvníků Webu za účelem zlepšení služeb Správce. Web je současně možné prohlížet i v režimu, kdy nebude sledováno chování daného návštěvníka. Tento režim je možné aktivovat odpovídajícím nastavením webového prohlížeče, nebo zasláním námitky dle čl. 21 GDPR na e-mail Správce. Případným zablokováním cookies nezbytných pro řádný chod Webu může dojít k narušení jeho funkčnosti.

9.2 Cookies pro cílení marketingových sdělení se zpracovávají na základě souhlasu Subjektu, který představuje nastavení jeho internetového prohlížeče. Souhlas Subjekt uděluje na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies a lze ho kdykoli odvolat pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.

9.3 Za účelem zobrazování relevantních marketingových sdělení a propojení se službami sociálních sítí pro Správce soubory cookies zpracovávají následující zpracovatelé:

9.3.1 Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako provozovatel služby Google Analytics. Shromažďované soubory cookies jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

9.4 Správce na Webu používá následující soubory cookies:

9.4.1 Dočasné soubory cookies - jedná se o dočasné soubory, které umožňují monitorovat aktivitu Subjektů na Webu a po zavření okna internetové prohlížeče jsou smazány.

9.4.2 Trvalé soubory cookies - jedná se o trvalé soubory, které umožňují identifikovat Subjekt při prohlížení Webu a zlepšují tak jeho uživatelskou zkušenost Subjektu. Tyto soubory lze kdykoli smazat v nastavení internetového prohlížeče.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Odesláním žádosti o registraci uživatelského účtu, při prvním přihlášení k uživatelskému účtu a též v případě změny Pravidel potvrzujete, že jste se s Pravidly řádně seznámil/a a nemáte k nim výhrad.

10.2. Pravidla mohou být předmětem jednostranných změn Správce. Na Webu bude vždy uvedena aktuální verze Pravidel. O případných změnách Pravidel budete informováni prostřednictvím rozhraní Webu po přihlášení do uživatelského účtu.

Účinnost Pravidel nastává dnem 1.4.2021.